Family - Dr. Souneth Phothisane

ປະຫວັດສາດຄືຂະບວນການເຄື່ອນຕົວຂອງຈິດສຳນຶກຊາດ ໃນແຕ່ລະບາດລ້ຽວແຫ່ງການປ່ຽນແປງ

ທາງສັງຄົມ-ວັດທະນະທັມຢ່າງ ເປັນຂັ້ນຕອນແຫ່ງອະດີດ ປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດທີ່ນັກປະຫວັດສາດ ໄດ້ຕີຄວາມຕາມຂໍ້ມູນຫລັກຖານແລະທິດສະດີຂອງຕົນ

Phothisane Family


ທ່ານ ດຣ ສຸເນດ ໂພທິສານ ຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບຄອບຄົວເພື່ອສະຫລອງວັນແຫ່ງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຳເລັດອີກລະດັບຫນຶ່ງໃນຊີວິດ

www.phothisane.com

Phothisane Family 1996

Print

 

Locations of visitors to this page